Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Theater Familie-Koekoek

1.0 Algemeen
1.2 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het theater en de bezoeker van de theatervoorstelling familie-koekoek. Deze algemene voorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht.
1.3 Het theater zal al het mogelijke verrichten om het bezoek aan de theatervoorstelling naar wens van de bezoeker te laten verlopen. Het theater zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten, alsmede de veiligheid van de bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Het theater verneemt graag suggesties van de bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De bezoeker kan te allen tijde contact opnemen met de organisator van de theatershow. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt het theater hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

2.0 Kaartverkoop
2.1 Het theater aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het theater en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven.
2.2 Het toegangsbewijs dient te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) het gebouw, ook indien de bezoeker (de betreffende ruimte in) het gebouw heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement, of als daar door medewerkers om wordt gevraagd.
2.3 De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of indien de bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

3.0 Verblijf in het gebouw
3.1 Gedurende zijn/haar verblijf in het gebouw dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de medewerkers van het theater gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een medewerker van het theater de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot het gebouw worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.
3.2 In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de organisatie van het theater inzage verlangen in door de bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. In geval van weigering van medewerking kan de bezoeker de (verdere) toegang tot het gebouw worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.
3.3 Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator van het theater, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in het gebouw bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het theater te gebruiken.
3.4 Het theater behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.
3.5 Binnen het theater gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De organisatie is bevoegd bij weigering van medewerking van de bezoeker de (verdere) toegang tot het gebouw te ontzeggen, zonder dat de bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.0 Aansprakelijkheid van het theater
4.1 Het verblijf van de bezoeker in het gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.
4.2 Het theater is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het theater en/of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het theater verzekerd is.
4.3 Het theater is niet aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade:
a. ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het theater ingeschakelde diensten;
b. ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van het theater gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen; c. ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het theater en de bezoeker betrekking heeft;
d. die op enigerlei wijze veroorzaakt is door andere bezoekers.
e. ten gevolge van overmacht aan de zijde van het theater. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het theater onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert,

5.0 Terugvordering / klachten
5.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het theater en de bezoeker dienen de organisatie van het theater binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door het theater niet in behandeling genomen.
5.2 Terugvorderen van kosten is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het theater:
a. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma,, of programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
b. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de voorstelling
c. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, onderhoudswerkzaamheden of het niet naar behoren functioneren van faciliteiten.
d. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in de zalen;
e. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel.
f. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
g. klachten omdat de bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

6 Persoonsgegevens
6.1 Gegevens met betrekking tot de bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de bezoeker, die door het theater worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). Het Theater is de houder van deze registratie.